The Sky & Amporn For Nepal
Charity for Nepal disaster victims.

nepal item2

จากเราได้ตั้งจุดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศเนปาล ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้างอัมพร และศูนยการค้าเดอะสกาย ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) เราได้รวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดไปส่งมอบให้กับ สำนักงานจัดหารายได้
โดย คุณพรจิตร ศรีสุพล (หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นตัวแทนรับมอบเงิน
ณ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ คุณพรจิตร ศรีสุพล ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ปั้นน้ำใจช่วยบริจาคมาในครั้งนี้ อีกด้วย