careers

ตำแหน่งงานว่าง

1. เจ้าหน้าที่ LP
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3. หัวหน้าแผนกขาย
4. พนักงานขาย
5. แม่บ้าน/รปภ.


เอกสารแนบการสมัครงาน รายละเอียดดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- เอกสารอื่นๆ เช่น Resume ,ใบผ่านงาน,หนังสือรับรองการทำงาน, เกียรติบัตรต่างๆ
หมายเหตุ เอกสารทุกใบ จะต้องเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ


สนใจสมัครงานได้ที่ สำนักงาน ชั้น 4 ห้างอัมพร อยุธยา สาขาเจ้าพรหม
วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 0 3532 8111 ต่อ 1911 หรือโทร. 09 4551 1692, 09 8362 7263