careers

ตำแหน่งงานว่าง

1. พนักงานซูเปอร์ (จัดเรียงสินค้า)
2. พนักงานขายแผนกดีพาร์ท
3. ช่างซ่อมบำรุง
4. แม่บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30/11.30-20.30น.)
- วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในการทำงาน
- ตำแหน่งแม่บ้าน ไม่จำกัดวุฒิ


เอกสารแนบการสมัครงาน รายละเอียดดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- เอกสารอื่นๆ เช่น Resume ,ใบผ่านงาน,หนังสือรับรองการทำงาน, เกียรติบัตรต่างๆ
หมายเหตุ เอกสารทุกใบ จะต้องเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ


สนใจสมัครงานได้ที่ สำนักงาน ชั้น 4 ห้างอัมพร อยุธยา สาขาเจ้าพรหม
วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 0 3532 8111 ต่อ 1911 หรือโทร. 09 4551 1692, 09 8362 7263