careers

ตำแหน่งงานว่าง

1. หัวหน้าดีพาร์ท
2. หัวหน้าซุปเปอร์
3. พนักงานแคชเชียร์
4. พนักงานฝ่ายขาย
5. พนักงานซุปเปอร์


เอกสารแนบการสมัครงาน รายละเอียดดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- เอกสารอื่นๆ เช่น Resume ,ใบผ่านงาน,หนังสือรับรองการทำงาน, เกียรติบัตรต่างๆ
หมายเหตุ เอกสารทุกใบ จะต้องเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ


สนใจสมัครงานได้ที่ สำนักงาน ชั้น 4 ห้างอัมพรดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ สาขาเจ้าพรหม
วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0 3532 8111 ต่อ 1911 (ฝ่ายบุคคล), 09 4551 1692, 09 8362 7263